موضوع قبلی

همکاری!

موضوع بعدی

2. اطّلاعاتی برای مترجمان

1. محیط‌های مشارکتی ریبرگ ساختهٔ کاربران

در این قسمت، هر فرد می‌تواند محیط‌های مشارکتی را با قید نام سازندگانشان را پیدا کند. ترجیحاً هر محیط می‌بایست دارای توضیحی باشد که با ویژگی «اطّلاعات محیط» قابل ‌دیدن باشد. اگر پیش‌کد و یا پس‌کد استفاده شده و زبان انسانی معیار برای دستورهای برنامه‌نویسی (در حال حاضر فقط انگلیسی و فرانسوی) می‌بایست در توضیح‌ها مشخّص شود تا نسخهٔ مناسب وبگاه بتواند مورد استفاده قرار بگیرد. همان‌طور مشارکت‌کننده مشخّص کرده، با یک استثناء همهٔ دنیا‌های ریبرگ دارای اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه (انگلیسی: Creative Commons license‎) هستند: دنیاهای با قید محدودیّت بدون اجازهٔ ایجاد اثر اقتباسی(ND) پذیرفته نخواهند شد.

همهٔ نقل و قول‌های ارجاع شده از این وبگاه به جاهای دیگر دارای مجوّز صفرم اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه (CC0) یعنی در مالکیّت همگانی (Public Domain) هستند، مگر در مواردی که به آشکارا قید شده باشد.