فهرست عناوین

موضوع قبلی

11. A character in a string

موضوع بعدی

13. Function arguments

12. حلقه‌های for

در دست انجام

این کد را کامل کنید:

for item in a_list:
  #
for letter in word:
  #
for _ in range(n):
  #

12.1. ابتدا مروری به while

محیط همین دور و بر ۱ را انتخاب کنید. قبلاً دیدید که ریبرگ پیش از رسیدن به اوّلین مربعی که در آن راهش با یک دیوار بسته شده بود ۹ گام برمی‌داشت. بیایید از عملگر افزایش برای نگه داشتن آمار گام‌ها استفاده کنیم و ریبرگ را درست پیش از برخورد به دیوار متوقّف کنیم:

number_of_steps = 0;
while number_of_steps < 9 : # یعنی کمتر">" علامت
  move()
  number_of_steps += 1

امتحانش کنید!

سعی کنید برنامهٔ قبلی را اجرا کنید. سپس، برنامه را دستکاری کنید تا مقدار متغیّر شمار گام‌ها (number_of_steps) را هر بار که بیشتر می‌شود در یادنگاشت‌های بنویسد.

12.2. حالا دیگر نوبت for شده

همان‌طور که دیدیم، حلقه‌های while را می‌توان با این الگو برای اعداد استفاده کرد:

n = 0         # شروع
while n < max_value : # شرط پایان حلقه
  ...
  n += 1 # افزایش

یک راه دیگر برای نوشتن دقیقاً همان برنامه استفاده از حلقهٔ for است:

for n in range(max_value):
  ...

حلقهٔ for در پایتون می‌تواند برای بیشتر از شمارش موارد استفاده شود. ولی فعلاً به این موضوع نمی‌پردازیم.

12.3. حالا repeat چه می‌شود؟

همان طور که قبلاً گفتیم، دنیای ریبرگ repeat را به عنوان یک کلیدواژه‌ای که در پایتون نبود داشت. در اصل، کد قبلی برای حلقهٔ for با استفاده‌ از repeat این طور نوشته می‌شود:

repeat max_value:
  ...

به شرط این که مقدار متغیّر max_value ** یک عدد (صحیح) باشد**. از حالا به بعد، ما دیگر از repeat استفاده نخواهیم کرد و در عوض از روش عادی پایتون برای حلقه‌های for استفاده می‌کنیم.