فهرست عناوین

موضوع قبلی

7. دامنهٔ کار متغیّر‌ها: محلّی (local) یا سراسری (global)

موضوع بعدی

9. Return

8. عملگرهای مقایسه

گاهی مقایسهٔ اشیاء خیلی سودمند است. بیاید این کار را با اعداد انجم بدهیم.

این کار را امحان کنید!

print("2 == 2 is", 2 == 2) # آیا این دو عدد برابرند؟
print("2 == 3 is", 2 == 3)

print("2 != 2 is", 2 != 2) # آیا این دو عدد نابرابر هستند؟
print("2 != 3 is", 2 != 3)

print("2 < 3 is", 2 < 3) # آیا عدد اوّل از دومی کوچک‌تر است؟
print("3 < 2 is", 3 < 2)
print("2 < 2 is", 2 < 2)

print("2 > 3 is", 2 > 3) # آیا عدد اوّل از دومی بزرگ‌تر است؟
print("3 > 2 is", 3 > 2)
print("2 > 2 is", 2 > 2)

print("2 <= 3 is", 2 <= 3) # آیا عدد اوّل کوچک‌تر/مساوی دومی است؟
print("3 <= 2 is", 3 <= 2)
print("2 <= 2 is", 2 <= 2)

print("2 >= 3 is", 2 >= 3) # آیا عدد اوّل بزرگ‌تر/مساوی دومی است؟
print("3 >= 2 is", 3 >= 2)
print("2 >= 2 is", 2 >= 2)

8.1. چیدن برگ‌ها

ریبرگ حالا دیگر آمادهٔ برگ‌ها در یک محیط خاص شده. این برنامه را اجرا کنید:

World("http://reeborg.ca/worlds/not_storm1.json",
   "Not Storm 1")

همان‌طور که می‌دانید، این برنامه را انتخاب می‌کند. محیطی که ریبرگ باید در آن تعداد نامشخّصی از برگ‌ها را بچیند و در سطل کود بریزد بدون این که بتواند از تابع ()carries_object استفاده کند.

برنامه‌ای بنویسید که این کار را بکند!

کاری کنید که ریبرگ شمار برگ‌ها را داشته باشد، مثلاً با متغیّری با نام number_of_leaves (تعداد برگ‌ها) که در آغاز مقدارش صفر است. هر بار که ریبرگ یک برگ بر می‌دارد مقدارش را یکی بیشتر کنید. وقتی ریبرگ آمادهٔ گذاشتن برگ‌ها در سطل شد، از یک چیزی مثل این استفاده کنید:

while number_of_leaves > 0:
  # برگ را بگذار پایین
  # مقدار متغیّر را یکی کم کن