فهرست عناوین

موضوع قبلی

30. بازبینی چند چالش

موضوع بعدی

توابع بازگشتی (recursive)

31. خلاصه

از آخرین خلاصه تا این جا، ما یک کلیدواژهٔ دیگر پایتون به نام while را دیدیم، و دو تا تابع اضافی محیط ریبرگ را؛ یعنی ()right_is_clear و ()carries_objects.

31.1. کلیدواژه‌های پایتونی

به ترتیب حروف الفبا از ابتدا تا به این جای کار، این کلیدواژه‌های پایتونی را دیده‌ایم:

 • def

 • elif

 • else

 • False

 • from

 • if

 • import

 • not

 • True

 • while

31.2. تابع‌های اختصاصی محیط ریبرگ

در این چند بخش، این تابع‌ها را دیدیم که استفاده از آن‌ها، یا رفتار ریبرگ را تغییر می‌دادند؛ و یا شکل محیطش را:

 • ()move

 • ()build_wall

 • ()put

 • ()pause

 • ()take

 • ()done

 • ()turn_left

همچنین این تابع‌ها را هم دیدیم که به ریبرگ دربارهٔ شکل محیطش اطّلاعاتی می‌داد:

 • ()at_goal

 • ()object_here

 • ()right_is_clear

 • ()front_is_clear

 • ()carries_object

 • ()wall_in_front

 • ()wall_on_right