موضوع قبلی

20. نا...درست!

موضوع بعدی

22. برای مدّتی...

21. خلاصه

دوباره وقت مرور چیزهایی است که یادگرفته‌اید. علاوه بر آن سه تای اوّل

 • def

 • from

 • import

که دیده بودیم؛ تا این جای کار ما شش کلیدواژهٔ دیگر پایتون را دیدیم:

 • if

 • elif

 • else

 • True

 • False

 • not

علاوه بر این تابع‌ها

 • ()move

 • ()turn_left

 • ()take

 • ()put

 • ()pause

این یک تابع دیگر را هم شناختیم:

 • ()done

در مورد چهار تابع دیگر -که به ریبرگ کمک می‌کرد از شرایط محیطش اطّلاع پیدا کند- هم آموزش دیدیم:

 • ()object_here

 • ()at_goal

 • ()front_is_clear

 • ()wall_in_front