موضوع قبلی

25. پالایش‌ها: بخش ۳

موضوع بعدی

27. پالایش‌ها: بخش ۵

26. پالایش‌ها: بخش ۴

همان طور که حتماً فهمیده‌اید؛ ما خیلی عجله داریم که ریبرگ را بعد از گذاشتن نشانه به جلو بفرستیم. باید اوّل بررسی کنیم ببینیم دیواری هست که جلوی حرکت ریبرگ را بگیرد. این راه حل این است:

put()

if not front_is_clear():
  turn_left()

move()

while not object_here():
  if right_is_clear():
    turn_right()
    move()

  elif front_is_clear():
    move()

  else :
    turn_left()

امتحان کنید!

این برنامه را امتحان کنید و آیا ببینید کار می‌کند؟ آیا می‌توانید موقعیّتی را تصوّر کنید که این برنامه در آن کار نکند؟