فهرست عناوین

موضوع قبلی

24. پالایش‌ها: بخش ۲

موضوع بعدی

26. پالایش‌ها: بخش ۴

25. پالایش‌ها: بخش ۳

همان طور که حتماً متوجه شده‌اید؛ برنامه کار نمی‌کند. چیزی که اتّفاق می‌افتد این است که وقتی دیواری دور و بر ریبرگ نباشد، در یک حلقه بی نهایت گیر می‌افتد. ما باید کاری کنیم که بعد از گردش به راست یک گام به جلو حرکت ()move کند، مانند این طور که این پایین مشخّص شده:

put()
move()

while not object_here():
  if right_is_clear():
    turn_right()
    move()

  elif front_is_clear():
    move()

  else :
    turn_left()

25.1. محیط پیچیده‌تر

ورود به یک دنیای دیگر!

حالا محیط همین دور و بر ۳ را در نظر بگیرید. آیا برنامهٔ ما در آن کار می‌کند؟

همان طور که حتماً حدس زده‌اید، متأسّفانه جواب نه هست. سعی کنید قبل از این که ادامه بدهید، علّتش را بفهمید که چرا کار نکرد؟