موضوع قبلی

11. استفاده از کتابخانه

موضوع بعدی

13. رساندن روزنامه، بازبینی

12. تمرین خواندن کدها

این را یادتان هست؟

مهم

قانون شمارهٔ ۲

طوری برنامه بنویسید که بقیّه راحت بتوانند آن را بخوانند.

آیا می‌توانید خودتان تنهایی- بدون کپی کردن کد به ویرایشگر کد و اجرای دستورهای آن در دنیای ریبرگ- بفهمید که این برنامه چه کاری انجام می‌دهد؟:

def a():
  turn_left()
  turn_left()

def b():
  turn_left()
  a()

def c():
  move()
  move()

def d():
  c()
  b()

def e():
  d()
  d()
  d()
  d()

turn_left()
e()
b()

آن قدرها هم راحت نیست، هست؟!

امتحانش کنید!

به محض این که فکر کردید فهمیدید که کد بالا چه کار می‌کند، آن را در ویرایشگر کد کپی و اجرایش کنید تا درستی حدس‌تان را بررسی کنید.

این کار می‌بایست به شما کمک کند که بفهمید چرا نوشتن برنامه‌های قابل فهم برای انسان‌ها -آن هم با انتخاب اسم‌های معنادار برای تابع‌ها- مهمّ است.